SERGAH HOTEL
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL İNTERNET SİTESİ İLETİŞİM SAYFASI AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10 uncu maddesi ve bu Kanun’a dayanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri doğrultusunda, veri sorumlusu sıfatıyla Sergah Hotel (Nizay Turizm Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.)  tarafından hazırlanmıştır.
Sergah Hotel, ilgili kişiden elde ettiği kimlik (isim, soyisim) ve iletişim (telefon numarası, e-posta adresi) veri kategorilerinde elde ettiği kişisel verileri; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun olarak; elektronik ortamlarda ve fiziki ortamlarda,

a)    Faaliyetleri mevzuata uygun yürütmek,
b)    İletişim faaliyetlerini yürütmek
c)    Müşteri kayıt ve rezervasyon süreçlerini yürütmek,
d)    Saklama ve arşiv faaliyetlerini yürütmek
amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.


İşlenen kişisel veriler başta emniyet birimleri olmak üzere, gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır. 
Bu kişisel veriler, Kanun’un 5 inci maddesinde belirtilen 
a)    Bir sözleşmenin kurulması ile ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
b)    İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması, 
c)    Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 
hukuki sebeplerine dayalı olarak bilgisayar ortamında işlenmektedir.


Kanun’un “ilgili kişinin haklarını” düzenleyen 11 inci maddesi çerçevesinde herkes, Hotelimize başvuru yaparak;
a)    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b)    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c)    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d)    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e)    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f)    Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g)    (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
h)    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i)    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.


Kanun’un 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre, Sergah Hotel’in Hacı Bayram Mahallesi, Çankırı Caddesi, No:48, Altındağ/Ankara adresine dilekçe ve kimlik fotokopisi ile şahsen veya posta ile yazılı olarak iletebilirsiniz.

 


 

 

SERGAH HOTEL
KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

 

Amaç

Madde 1-

(1) Sergah Hotel Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca Otelimiz tarafından kişisel verilerin saklanması, işlendikleri amaç için gerekli olan azami sürelerin belirlenmesi, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi için alınmış teknik ve idari tedbirler ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemleri için hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2-

(1) Bu Politika; statüleri fark etmeksizin Otelin tüm personelini, stajyerlerini, ziyaretçilerini, hukuki ilişki kurulan üçüncü kişileri ve bunların kişisel verilerini kapsamaktadır.

Dayanak

Madde 3-

(1) Bu politika Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4-

 1. Bu Politikanın uygulamasında;

ifade eder.

Genel Sorumluluklar

Madde 5

(1) Otelimizin bütün personeli;

 1. Politika kapsamında alınmakta olan tüm idari ve teknik tedbirleri gereğince uygulamakla,
 2. Personelin eğitimi ve kapasitelerinin geliştirilmesiyle,
 3. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle,
 4. Kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması konularında sorumlu müdürlüğe destek sağlamakla

yükümlüdür.

(2) Her personel, kişisel veri işleme envanterine gereken desteği vermekle yükümlüdür.

Görev Dağılımları

Madde 6

(1) Kişisel verilerin saklanması, silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi süreçlerinde görevli personelin unvanları ve görev tanımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Unvanı

Görevi

Otel Müdürü

 • Otel personelinin Politikaya uygun hareket etmesini ve Politikanın yürütülmesini sağlamakla görevlidir.
 • Politikanın hazırlanması, geliştirilmesi ve güncellenmesinden sorumludur.
 • Politikanın ilgili ortamlarda yayımlanmasından sorumludur.
 • İhlal başvurularının değerlendirilmesi ve cevaplandırılmasından sorumludur.
 • Aydınlatma metni ile kişisel veri işleme envanterinin hazırlanmasından sorumludur.

Tüm Personel

 • Görevlerine uygun olarak Politikanın yürütülmesinden sorumludur.
 • Müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmekle sorumludur.

Kişisel Veri Kayıt Ortamları

Madde 7

(1) Kişisel veriler Otel tarafından aşağıda belirtilen ortamlarda mevzuata uygun olarak tutulur.

 1. Elektronik ortamlar:
 1. Elektronik olmayan ortamlar:

Kişisel Veri Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler

Madde 8

(1) Otelimizde kişisel veriler hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenir.

(2) Otelimiz tarafından kişisel veriler ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kişisel veriler;

ve diğer mevzuat kapsamında öngörülen saklama süreleri kadar saklanır.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Madde 9

(1) Otelimiz kişisel verileri;

amaçları doğrultusunda işler.

Kişisel Verilerin İmhasını Gerektiren Sebepler

Madde 10

(1) Aşağıda belirtilen hallerde kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

 1. İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması.
 2. İlgili kişinin açık rıza beyanını geri alması.
 3. Kişisel verinin saklanmasını gerektiren azami süre dolduktan sonra periyodik imha süresinin gelmesi.
 4. İlgili kişinin başvurması üzerine Otel’in kabulü ile.

İdari ve Teknik Tedbirler

Madde 11

 1. Otelimiz, işlenen kişisel verilerle ilgili olarak aşağıda yer alan idari ve teknik tedbirleri uygulamaktadır:

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

Madde 12

 1. İlgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin sonunda kişisel veriler, Otelimiz tarafından resen veya ilgili kişinin başvurusu üzerine, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen tekniklerle silinir veya yok edilir.
 1. Sunucularda yer alan kişisel veriler: Sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların erişim yetkisi kaldırılarak silme işlemi yapılır.
 2. Elektronik ortamda yer alan kişisel veriler: Silme işlemi yapılır.
 3. Fiziksel ortamda yer alan kişisel veriler: Kâğıt ortamında tutulan veriler maskeleme yöntemi ile yok edilir.
 4. Taşınabilir sistemde yer alan kişisel veriler: Silme işlemi yapılır.
 1. İlgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin sonunda kişisel veriler, Otelimiz tarafından resen veya ilgili kişinin başvurusu üzerine, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi suretiyle anonim hale getirilir.

Kişisel Verilerin Saklanma ve İmha Süreleri

Madde 13

 1. Kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin veri kategorisi bazında saklama ve imha süreleri VERBİS’te ayrıntılı olarak gösterilmiştir.
 2. Söz konusu saklama ve imha süreleri, süreç başlıklarında Ek-1’de gösterilmiştir.

Periyodik İmha Süresi

Madde 14

 1. Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi süresi 6 ay olarak belirlenmiştir.
 2. Periyodik imha için belirlenen aylar her yıl haziran ve aralık aylarıdır.

Politikanın Yayımlanması, Saklanması ve Güncellenmesi

Madde 15

 1. Politika, Otel’in resmi internet sitesi olan www.sergah.com adresinden herkese duyurulur.
 2. Politika, web sitemizin ana sayfasında, daimi link halinde her zaman ulaşılabilir halde bulundurulur.
 3. Politikanın bir örneği imzalı çıktı alınarak yönetim ofisinde muhafaza edilir.
 4. Politika, ihtiyaç halinde Otel müdürü imzası ile güncellenebilir.

Politikanın Yürürlüğü ve Yürürlükten Kaldırılması

Madde 16

 1. Politika, internet sitesinde yayımlanması ile yürürlüğe girer.
 2. Politika hükümlerini Otel müdürü yürütür.
 3. Politika, Otel müdürünün talimatıyla yürürlükten kaldırılabilir.

 

 

EKLER

EK 1-Veri Saklama ve İmha Süreleri

 

Ek-1

VERİ KATEGORİSİ

SAKLAMA SÜRESİ

(Hukuki İlişki Sona Erdikten İtibaren)

Kimlik

10 Yıl

İletişim

10 Yıl

Lokasyon

-

Özlük

10 Yıl

Hukuki İşlem

10 Yıl

Müşteri İşlem

10 Yıl

Fiziksel Mekân Güvenliği

2 Hafta

İşlem Güvenliği

-

Risk Yönetimi

-

Finans

10 Yıl

Mesleki Deneyim

10 Yıl

Pazarlama

10 Yıl

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

10 Yıl

Irk ve Etnik Köken

-

Siyasi Düşünce Bilgileri

-

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar

-

Kılık ve Kıyafet

-

Dernek Üyeliği

-

Vakıf Üyeliği

-

Sendika Üyeliği

-

Sağlık Bilgileri

10 Yıl

Cinsel Hayat

-

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

10 Yıl

Biyometrik Veri

10 Yıl

Genetik Veri

-

 

 


 

 

SERGAH HOTEL
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL İNTERNET SİTESİ REZERVASYON İŞLEMLERİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10 uncu maddesi ve bu Kanun’a dayanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri doğrultusunda, veri sorumlusu sıfatıyla Sergah Hotel (Nizay Turizm Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.) tarafından hazırlanmıştır.

Sergah Hotel, ilgili kişiden elde ettiği kimlik (isim, soyisim) ve iletişim (telefon numarası, e-posta adresi) veri kategorilerinde elde ettiği kişisel verileri; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun olarak; elektronik ortamlarda ve fiziki ortamlarda,

 1. Faaliyetleri mevzuata uygun yürütmek,
 2. İletişim faaliyetlerini yürütmek
 3. Müşteri kayıt ve rezervasyon süreçlerini yürütmek,
 4. Saklama ve arşiv faaliyetlerini yürütmek,

amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

İşlenen kişisel veriler başta emniyet birimleri olmak üzere, gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

Bu kişisel veriler, Kanun’un 5 inci maddesinde belirtilen

 1. Bir sözleşmenin kurulması ile ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 2. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması,
 3. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

hukuki sebeplerine dayalı olarak bilgisayar ortamında işlenmektedir.

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını” düzenleyen 11 inci maddesi çerçevesinde herkes, Hotelimize başvuru yaparak;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kanun’un 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre, Sergah Hotel’in Hacı Bayram Mahallesi, Çankırı Caddesi, No:48, Altındağ/Ankara adresine dilekçe ve kimlik fotokopisi ile şahsen veya posta ile yazılı olarak iletebilirsiniz.

 


 

 

SERGAH HOTEL
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL İNTERNET SİTESİ ÇAĞRI MERKEZİ AYDINLATMA METNİ

 

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10 uncu maddesi ve bu Kanun’a dayanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri doğrultusunda, veri sorumlusu sıfatıyla Sergah Hotel (Nizay Turizm Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.) tarafından hazırlanmıştır.

Sergah Hotel, ilgili kişiden elde ettiği kimlik (isim, soyisim, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi), iletişim (telefon numarası, e-posta adresi), veri kategorilerinde elde ettiği kişisel verileri; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun olarak; elektronik ortamlarda ve fiziki ortamlarda,

 1. Faaliyetleri mevzuata uygun yürütmek,
 2. İletişim faaliyetlerini yürütmek
 3. Müşteri kayıt ve rezervasyon süreçlerini yürütmek,
 4. Saklama ve arşiv faaliyetlerini yürütmek,

amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

Bu kişisel veriler, talep edilmesi halinde; soruşturma, kovuşturma ve yargılama faaliyeti yürüten, kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

Bu kişisel veriler, Kanun’un 5 inci maddesinde belirtilen

 1. Bir sözleşmenin kurulması ile ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 2. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması,
 3. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

hukuki sebeplerine dayalı olarak bilgisayar ortamında işlenmektedir.

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını” düzenleyen 11 inci maddesi çerçevesinde herkes, Hotelimize başvuru yaparak;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kanun’un 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre, Sergah Hotel’in Hacı Bayram Mahallesi, Çankırı Caddesi, No:48, Altındağ/Ankara adresine dilekçe ve kimlik fotokopisi ile şahsen veya posta ile yazılı olarak iletebilirsiniz.

 


 

 

SERGAH HOTEL
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE GÜVENLİK KAMERASI AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10 uncu maddesi ve bu Kanun’a dayanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri doğrultusunda, veri sorumlusu sıfatıyla Sergah Hotel (Nizay Turizm Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.)  tarafından hazırlanmıştır.

Sergah Hotel, ilgili kişiden elde ettiği fiziksel mekân güvenliği (kamera ile görüntü kaydı) veri kategorilerinde elde ettiği kişisel verileri; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun olarak; elektronik ortamlarda ve fiziki ortamlarda,

 1. Hotel binası sınırları içerisinde gerekli güvenlik tedbirlerinin sağlanması,
 2. Çalışma alanlarının görevliler dışında kullanımının engellenmesi,
 3. Personel, stajyer ve misafir giriş-çıkışlarının takibi 

amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

Bu kişisel veriler, talep edilmesi halinde; soruşturma, kovuşturma ve yargılama faaliyeti yürüten, kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

Bu kişisel veriler, Kanun’un 5 inci maddesinde belirtilen

 1. Bir sözleşmenin kurulması ile ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 2. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması,
 3. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

hukuki sebeplerine dayalı olarak bilgisayar ortamında işlenmektedir.

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını” düzenleyen 11 inci maddesi çerçevesinde herkes, Hotelimize başvuru yaparak;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kanun’un 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre, Sergah Hotel’in Hacı Bayram Mahallesi, Çankırı Caddesi, No:48, Altındağ/Ankara adresine dilekçe ve kimlik fotokopisi ile şahsen veya posta ile yazılı olarak iletebilirsiniz.